Salgsbetingelser

Vilkår og betingelser

Innledning

Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

Salgsbetingelsene er utarbeidet og anbefalt av Forbrukertilsynet. For en bedre forståelse av disse salgsbetingelsene, se Forbrukertilsynets veileder her.

1. Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

2. Partene

Leverandør av produktene er Tone Lindberg AS. Holmenveien 18, 3402 Lier, trykkeriet@stokkeholmen.no, 915 333 796 og betegnes i det følgende som selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som  kjøper/kjøperen.

3. Pris

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Prisen regnes som sluttprisen da leverings-alternativ og tilleggsvalg er valg. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

4. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

5. Betalingen

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.

Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak.

Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

6. Levering

Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt tingen.

Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøper uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Varen skal leveres hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

7. Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på kjøper når han, eller hans representant, har fått varene levert i tråd med punkt 6.

8. Angrerett

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven. Varer produsert som spesialbestillinger er unntatt fra angreretten.

Alle våre trykte produkter regnes som spesialbestillinger.

9. Forsinkelse og manglende levering – kjøpernes rettigheter og frist for å melde krav

Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelseheve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).

Oppfyllelse

Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selger at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse.

Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving

Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan kjøperen heve kjøpet.

Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis selger nekter å levere varen. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøperen har underrettet selger om at leveringstidspunktet er avgjørende.

Leveres tingen etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kjøperen fikk vite om leveringen.

Erstatning

Kjøperen kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor selgers kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av.

10. Mangel ved varen – kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning  fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

Retting eller omlevering

Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Prisavslag

Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

Heving

Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

11. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

Oppfyllelse

Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving

Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side. Selger kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fristen, kan selger heve kjøpet.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr

Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer

Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selger belaste kjøper med et gebyr. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske  utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18  år.

12. Garanti

Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 9 og 10.

13. Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

14. Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  500  eller www.forbrukerradet.no.

Hvem vi er:

Konsulent Tone Lindberg AS er leverandør av produkter i nettbutikken shop.droneklubben.no org.nr: 915 333 796. 

Hva er shop.droneklubben.no?

Konsulent Tone Lindberg AS, shop.droneklubben.no, leverer et bredt utvalg av sikkerhetsprodukter og trykkprodukter for dronepiloter. Vi brenner for kvalitet og gjør så godt vi kan for å være best på kundeservice! 

Kommentarer

Når besøkende legger igjen omtaler på siden, lagres informasjonen som er gitt i skjemaet, i tillegg til IP-adressen og nettleserversjonen til vedkommende. Grunnlaget for dette er å sleppe useriøse og falske kommentarer.

Kontaktskjemaer

Henvendelser som er innsendt via et av våre kontaktskjemaer på siden blir lagret for å yte så god kundeservice til forbruker som mulig. Denne informasjonen bruker vi derimot ikke til markedsføring.

Hva benyttes dataene til

For å være i stand til å behandle din bestilling er vi avhengig av informasjon fra deg. Det lagres i din brukerprofil (og vårt system), som gjør det raskt og smidig for deg om du bestemmer deg for å komme igjen og handle litt mer. Du har full mulighet til å fjerne/endre denne informasjonen på din side. Vi pakker og leverer pakkene til vår transportpartner. Personopplysningene dine benyttes for å gi deg en god kundeopplevelse, og videreformidles til dem som er nødvendig for å yte deg den service du behøver i form av betalingstjenester og logistikk. 

Shop.droneklubben.no har også et tilbud til å melde seg på nyhetsbrev. Disse sendes ut da vi har noen nyheter vi tenker du kan få nytte av. Vi ønsker ikke å være en spam-butikk, så sendes i ny og ned. Du kan til en hver tid kansellere denne tjenesten, da det er et gratis tilbud fra oss. 

Merk. Droneklubben og shop.droneklubben.no. har et samarbeid og det vil mailer også brukes for videreutvikling og nyheter fra droneklubben. 

Informasjoncookies (kapsler)

Dersom du legger igjen en omtale på shop.droneklubben.no, har du mulighet til å be oss om å huske navn, e-post og nettsted. Dette er info som lagres i en informasjonskapsel og er der for å gjøre det lettere for deg neste gang du skal bruke denne informasjonen. Disse kapslene utløper etter et år etter det blir lagt inn.

Analyse-verktøy

Google Analytics og Jetpack Analytics.

Innebygd innhold fra andre nettsider 

Innhold/sider på shop.droneklubben.no kan inkludere innebygd innhold som f.eks. videoer, bilder, artikler osv.. Innebygd innhold fra andre nettsider oppfører seg på nøyaktig på samme måte som der kapslene kommer fra. Disse nettsidene kan samle inn informasjon om deg, og bruke info- kapsler eller bygge inn sporingssystemer fra en tredjepart. Da kan de overvåke hva du gjør via dette innebygde innholdet (se om du trykker videre på en Youtube-video o.l). Dette betyr også sporing av det du gjør via det innebygde innholdet, dersom du har en konto og er logget inn på nettsiden.

Hvor lenge vi oppbevarer opplysninger om deg

Hvis du er så herlig at du legger igjen en omtale om et produkt eller en butikk, blir kommentaren og informasjon om kommentaren lagret på ubestemt tid. Det gjør vi så vi lettere kan gjenkjenne oppfølgings- kommentarer og godkjenne dem raskere i stedet for å legge dem i en kø der de må godkjennes manuelt av en redaktør.

Brukere som registrerer seg på dette nettstedet (dersom denne muligheten eksisterer), lagres det også personopplysninger som de oppgir i brukerprofilen sin. Alle brukere kan se, redigere og slette sine egne personopplysninger når som helst (bortsett fra brukernavn). Nettstedets administratorer kan se og redigere profil- informasjonen.

Rettighetene dine når det gjelder opplysninger vi har om deg

Hvis du har en konto på dette nettstedet eller har lagt igjen kommentarer, kan du be om å få en eksport-fil som inneholder personopplysningene vi har om deg. Dette omfatter all data du har gitt oss. Du kan også be om at vi sletter alle personopplysninger vi har om deg. Dette omfatter ikke opplysninger vi er pålagt å lagre av administrative, juridiske eller sikkerhets- messige årsaker.

Automatisert beslutningstaking av brukerdata

Besøkendes kommentarer kan bli kontrollert gjennom en automatisk gjenkjennelses tjeneste mot søppelkommentarer.

Kortbetaling

Alle kort transaksjoner på vår nettside går sikkert via Betalingsløsning her. Det betyr at dine kortdetaljer aldri kommer innom vår nettside, det går kun hos Klarna. Trygt og enkelt!

Cookies

Vi bruker kjeks(cookies) for å gi deg den beste brukeropplevelsen mulig.

Ved å trykke på innstillinger nederst på siden, første gang du besøker siden vår, har du mulighet til å lese deg opp på hvilke cookies vi bruker, eller hvordan du skal få dem bort.

Personvern oversikt

Vårt nettsted bruker kjeks så vi kan gi deg den beste brukeropplevelsen som mulig. Informasjon fra cookies er lagret i nettleseren din og brukes for å gjenkjenne deg når du er på siden vår, og for at vårt team skal forstå hvilke deler av vår nettside som du finner mest interessant. Win-win, right?

Strengt nødvendige cookies

Hvis du deaktiverer cookies har vi ingen mulighet til å lagre dine preferanser.

Dette betyr at dersom du vil du vil eller ikke vil ha cookies på, må dette skrus av / på for hver gang du kommer innom siden.

Hvordan slette mine data

Er du redd for å ha dine data lagret hos oss, kan du enkelt gå inn på «min konto» og slette din bruker der. Får du ikke til kan du ta kontakt med oss på mail, så skal vi ta oss av det for deg. 

Dersom du sletter dine data vil all sporbar informasjon om deg fjernes fra våre systemer. Detaljer som blir igjen i systemet er regnskapsdetaljer som vi er pålagt å oppbevare. 

Vi tar forbehold om at det kan være utsolgte varer da vi ikke har kontroll på hovedlageret hele tiden. Det kan også være skrivefeil i alle beskrivelser og på priser, bestilles det noe da feil pris er oppgitt, vil vi refundere beløpet og sende en mail.

 

Prisene kan endre seg med tanke på valuta-kurser eller andre forhold.

Tilbud gjelder til ikke lengre er på nettbutikken.